Sub Categories

  • Filters
sdsbig
Manufacturer: Numia

SDS được định hình chỉ thích hợp với một loại bơm tiêm,chỉ sử dụng loại bơm được nêu ở mục ống  tiêm tương  thích . Khoảng  giá trị này có được khi ta tiêm...